Tietosuojakäytännöt

Nimi Tyyppi Suostumus vaaditaan
Tietosuojaseloste Site policy Kaikilta käyttäjiltä

Yhteenveto

Henkilötietojen tallentaminen, säilyttäminen, käsittely ja luovuttaminen eOppiva-verkko-oppimisympäristössä.

 

1. Rekisterinpitäjä HAUS kehittämiskeskus Oy
Yliopistonkatu 5, 5krs., 00100 Helsinki
Puhelinvaihde: 0207 1801
2. Rekisterin yhteyshenkilö Matleena Nurmiainen, sijainen Tuija Salmikannas
040 588 2355, tuija.salmikannas@haus.fi
3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot Matleena Nurmiainen, sijainen Tuija Salmikannas
040 588 2355, tuija.salmikannas@haus.fi
4. Rekisterin nimi eOppiva-verkko-oppimisympäristön käyttäjätietorekisteri
5. Henkilötietojen käyttötarkoitus Oppimisen ja osaamisen kehittämisen verkkoympäristön palvelun tarjoaminen käyttäjille.
6. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää henkilön yksilöintitiedot: nimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja salasana. Henkilö voi itse tallentaa täydentäviä tietoja kuten kuvan, puhelinnumeron tai kiinnostuksen kohteet. Perusyhteystietojen lisäksi oppimisympäristön tietokantaan tallentuu aikaleima käyttäjän ensimmäisestä ja viimeisimmästä vierailusta ympäristössä sekä viimeisin IP-osoite. Näiden lisäksi tallentuu kurssin aktiviteettien suoritukseen ja käyttöön liittyviä tietoja arvosanoineen sekä kurssien suoritustietoja
7. Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ja organisaation AD:sta Virtu-kirjautumisen yhteydessä.
8. Tiedon säilytysaika Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten.
9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Verkkokoulutuksiin osallistumisista ja suorituksista voidaan luovuttaa henkilön työnantajalle henkilön nimi ja koulutuksen suorituspäivämäärä. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
11. Rekisterin suojauksen periaatteet A. ATK:lla käsiteltävät tiedot Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus
12. Rekisteröidyn oikeudet A. Tarkastusoikeus
HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 olevalle taholle.

B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
(EU) 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 olevalle taholle.

D. Oikeus poistaa tiedot
(EU) 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 olevalle taholle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
(EU) 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 olevalle taholle. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.