Tietosuojakäytännöt

Nimi Tyyppi Rekisteröidyt
Tietosuojaseloste Site policy Kaikki käyttäjät

Yhteenveto

Henkilötietojen tallentaminen, säilyttäminen, käsittely ja luovuttaminen eOppiva-verkko-oppimisympäristössä.

 

1. Rekisterinpitäjä HAUS kehittämiskeskus Oy
Yliopistonkatu 5, 5krs., 00100 Helsinki
Puhelinvaihde: 0207 1801
2. Rekisterin yhteyshenkilö Tuuli Kurkipää
0400 250 675, tuuli.kurkipaa@haus.fi
3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot Tuuli Kurkipää
0400 250 675, tuuli.kurkipaa@haus.fi
4. Rekisterin nimi eOppiva-verkko-oppimisympäristön käyttäjätietorekisteri
5. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

eOppiva on Haus kehittämiskeskus Oy:n käyttämä verkko-oppimisympäristö. Henkilötietoja käsitellään verkkoympäristön palvelun tarjoamiseksi käyttäjille.  

Henkilötietoja käytetään  

 • käyttäjien tunnistamiseen, käyttöoikeuksien hallintaan ja arviointiin 

 • koulutusten suoritusten seurantaan ja raportointiin. 

 
Palvelun käytöstä lokiin kertyviä henkilötietoja käytetään  

 • palvelimen ja tietoliikenteen kapasiteetin seurantaan  

 • teknisten ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu.

6. Kerättävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää henkilön yksilöintitiedot:  

 • nimi 

 • sähköpostiosoite 

 • käyttäjätunnus 

Henkilö voi itse tallentaa täydentäviä tietoja kuten kuvan, puhelinnumeron tai kiinnostuksen kohteet.  
 
Perusyhteystietojen lisäksi oppimisympäristön tietokantaan tallentuu aikaleima käyttäjän ensimmäisestä ja viimeisimmästä vierailusta ympäristössä sekä viimeisin IP-osoite.  

Näiden lisäksi tallentuu kurssin aktiviteettien suoritukseen ja käyttöön liittyviä tietoja arvosanoineen sekä koulutus ten suoritustietoja.

7. Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ja organisaation AD:sta Virtu-kirjautumisen yhteydessä.
8. Tiedon säilytysaika Jos käyttäjä ei kirjaudu palveluun 18 kuukauteen, käyttäjätunnus arkistoidaan. Tunnus ja kaikki henkilötiedot poistetaan kokonaan 3 vuoden kuluttua viimeisestä kirjautumisesta.
9. Tietojen säännönmukainen luovututtaminen

Tietoihin on pääsyoikeus 

 • Koulutusten hallinnoijilla 

 • Järjestelmän pääkäyttäjillä 

Verkkokoulutuksiin osallistumisista ja suorituksista voidaan luovuttaa henkilön työnantajalle henkilön nimi ja koulutuksen suorituspäivämäärä.

10. Tietojen vastaanottajat

Käyttäjän työnantajaorganisaation nimeämillä henkilöillä on oikeus ladata koulutusten suoritustiedot . 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä käsiteltävät tiedot on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus Käyttäjällä (kouluttaja, hallinnoija osallistuja ) on käyttöoikeus vain siihen rekisterin osaan, jota hän tarvitsee. 

Järjestelmä on suojattu Mediamaisteri Oy:n tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Tallennetut tiedot säilytetään palvelimella siten, että niihin pääsevät käsiksi vain ylläpidosta vastaavat henkilöt. Palvelin ja tietokoneet säilytetään lukituissa tiloissa. 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on  

 • Oikeus pyytää pääsy häntä itseä koskeviin henkilötietoihin ja käyttää tätä oikeutta kohtuullisin väliajoin 

 • Oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistetuksi sen jälkeen, kun niitä ei tarvita siihen tarkoitukseen, johon tiedot ovat kerätty, rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä tai käsittely ei muutoin ole asetuksen säännösten mukaista. 

 • Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista kuten tietojen siirtämistä toiseen käsittelyjärjestelmään, käyttäjien pääsyn estämistä tiettyihin henkilötietoihin tai  julkaistujen tietojen väliaikaiseen poistamiseen verkkosivuilta 

 • Oikeus vastustaa käsittelyä, kun tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella  

 • Oikeus vastustaa suoramarkkinointia 

Oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään yhteydenottolomakkeella tai tietopyyntölomakkeella, jotka löytyvät oppimisympäristön käyttäjätiedot -sivulta.  

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.